Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Нормальну концентрацію еквівалента обчислити як


Нормальна концентрація. Нормальність розчину означає число грам-еквівалентів даної речовини в одному літрі розчину або число міліграм-еквівалентів в одному мілілітрі розчину. Грам-еквівалентом речовини називається кількість грамів речовини, чисельно рівне його еквіваленту. Для складних речовин – це кількість речовини, що відповідає прямо чи побічно при хімічних перетвореннях 1 граму водню чи 8 грамам кисню. Елугу = Млугу/число заміщених в реакції гідроксильних групп. Екислоти = Мкислоти/число заміщених в реакції атомів водню. Есолі = Мсолі/добуток числа катіонів на його заряд. Типовая задача Р. Як обчислити масу еквівалента металу. Як знайти кут трикутника за його координатами. Як визначити масу кисню. Як розрахувати концентрацію розчину.

Концентрація — величина, що визначає кількість знаходиться в розчині речовини. Найчастіше використовується в хімії (для експерименту важливо, щоб розчин був приготований правильно), іноді знаходить застосування в інших науках, а часом і в повсякденному житті (приготувати найбільш точний розчин солі, цукру, соди і т.д.). Еквівалентна або нормальна концентрація — відношення числа еквівалентів розчиненої речовини до об’єму розчину. Позначати нормальну концентрацію можна Сн або буквою н. після числа. Вопросы Учеба и наука Химия Розрахувати еквівалентну та молярну концентрацію. Получить ответ. Розрахувати еквівалентну та молярну концентрацію. Розрахувати еквівалентну та молярну концентрацію 20 % розчину CaCl2 (Po)=1.178 г/моль. Валентина. 20.12.13. Але еквіваленти одного елемента можуть бути різними – залежно від валентності елемента. Так само складна сполука може мати різні еквіваленти, що зумовлюється характером її хімічної взаємодії. Наприклад, в реакції нейтралізації ортофосфатної кислоти калій гідроксидом. H3PO4 + 2KOH à K2HPO4 + 2H2O. тільки два атоми Н кислоти заміщуються атомами К (тобто кислота виявляє основність 2). Тоді згідно з визначенням, еквівалентом H3PO4 буде умовна частинка, яка складає 1/2H3PO4, оскільки на один атом Н припадає саме половина молекули H3PO4. Отже, еквівалент – це фактично одна частка молекули, яка відпо. Розв’язування.

Визначають молярну концентрацію еквівалента речовини CuSО4 у розчині: c(½CuSO4) = c(½Na2S2O3)·V(Na2S2O3(p))/V(CuSO4(p)) =. 0,1015·24,1/25 = 0,09785моль/дм3. 13. Розрахувати молярну концентрацію еквівалента розчину хлоридної кислоти і титр цього розчину, якщо на титрування 0,4217г бури Na2B4O7·10H2O було витрачено 17,50см3 розчину кислоти. Молярна концентрація еквівалентів (нормальна концентрація, нормальність) визначається числом моліі еквівалентів розчиненої речовини, яка міститься в 1 л розчину. По аналогії з молярною концентрацією молярну концентрацію еквівалентів, або нормальність виражають в моль/л і позначають С, н. або N. Задача 4. Обчисліть необхідну кількість силікованадію, який вміщує 48% Ванадію, для отримання 10т сталі із вмістом Ванадію 1,5%. Розрахуємо кількість Ванадію, що вміщується в 10т сталі із вмістом Ванадію 1,5%, з відповідної пропорції 100т сталі вміщує 1,5т Ванадію, 10т сталі вміщує Х т Ванадію. т= кг. Концентрáція рóзчину — відношення кількості частинок компонента системи (суміші, розчину, стопу), його кількості речовини (молярна концентрація) чи маси (масова концентрація) до об'єму системи. Це інтенсивна фізична величина. В системі одиниць СІ концентрація вимірюється в моль/м³ або кг/м³. тут n — кількість розчиненої речовини, моль; ' V — об'єм розчину, м³. Існують різні способи вираження кількісного складу розчинів. Молярна концентрація: відношення кількості розчиненої речовини до об'єму розчину. 4. Молярна концентрація еквівалента у розчині або нормальна. концентрація (застаріла назва «еквівалентна» концентрація) — це відно-. шення числа моль еквівалентів (n(fекв(Х)Х)) у розчині до об'єму цього роз . 120. Обчисліть нормальну концентрацію і моляльність сульфатної кисло-ти 20,8%-вого розчину сульфатної кислоти, густина якого 1,12 г/см3. Скіль-ки грамів кислоти міститься в 4 л цього розчину? 7. властивості розчинів неелектролітів і електролітів. Приклад: Обчислити молярну концентрацію калій карбонату, якщо під час розчинення його масою 69 г утворився розчин об'ємом 250 мл. Вираз концентрації розчину в грам-еквівалентах розчинної речовини, що міститься в 1 л розчину, часто називають еквівалентним (або нормальним). Грамм - еквівалентом речовини називається кількість грамів речовини, чисельно однакову його еквівалентом. Для складних речовин - на цю кількість речовини, відповідне безпосередньо чи опосередковано при хімічних перетвореннях 1 грамові водню чи 8 грамам кисня. Молярна концентрація еквівалентів (нормальність) розчину: або.. - Молярна концентрація еквіваленту (СН) або нормальність (N, n) – це кількість моль-еквівалентів розчиненої речовини в 1 л розчину, моль-екв/л: (5.5).

де meкв – еквівалентна маса, г/(мольекв.) m2 – маса розчиненої речовини (г) в 1 л розчину, V – об’єм розчину (л). Наприклад: обчислити нормальність 15%-ного розчину H2SO4 об’ємом 1 л, густиною 1,10 г/мл. Розв’язування: Знайдемо mрозчину за формулою m = V∙ρ: m(р-ну) = 1000∙1,10 = 1100 г; Маса H2SO4, яка міститься в 15% розчині дорівнює. г. Розчинність солей у воді залежить від різниці енергії кристалічної ґратки і енергії гідратації йонів, обчислити яку з достатньою точністю не завжди можливо. Тому часто на практиці користуються емпіричними закономірностями. Обчислити молярну концентрацію і молярну концентрацію еквівалентів розчину алюміній хлорид з масовою часткою солі 16% та густиною 1,15 г/см³. ДАЮ 30 БАЛІВ. 1. Смотреть ответ. holmskaja holmskaja. Cм=n/V=m/MV=18.4г/(133.5г/моль*0.1л)=1.378 М. Cn=Cм/f=1.378/(1/3)=4.135 Н. Обчислити молярну концентрацію та молярну концентрацію еквівалентів кальцій йодиду, якщо його водний розчин з масовою часткою 4% має густину 1,5 г/мл. Дано. ω (СaІ2) =4% або 0,0Еквівалент складної речовини може мати кілька значень, якщо речовина здатна вступати в реакції різного типу. Обчисліть нормальну концентрацію одержаного розчину. Обчислюють кількість речовини у 250 мл 0,1М розчину. 1л розчину містить 0,1моль Na2CO3 0,25 л розчину містить х моль Na2CO3 х=0,1×0,25=0,025 моль. тобто у 1моль Na2CO3 міститься 2 моль-еквіваленти, тому Задача 5. Обчисліть молярну, еквівалентну (нормальну), моляльну концентрації та титр розчину з масовою часткою мангану (ІІ) хлориду 8 % (ρ=1,085 г/мл). Обчислюють масу 1л (1000мл) даного розчину та масу розчиненого мангану (ІІ) хлориду Моляльна концентрація (Cm) визначається відношенням кількості розчиненої речовини ( ) до маси розчинника ( ), моль/кг: Масова концентрація (або титр) Т визначається відношенням маси роз-чиненої речовини ( ) до об’єму розчину (V), г/мл: Розрізняють такі частки розчиненої речовини: молярну, масову та об’єм-ну. Найчастіше вживаються масова та молярна частки. Масова частка w або процентна концентрація С% визначається відно-шенням маси розчиненої речовини до маси всього розчину: Молярна частка розчиненої речовини або мольна частка (N) визначається відношенням числа молів розчиненої речовини до сума. нормальна концентрація речовини, використовують рівняння. Ti. = CН,i × Ме,і 1000. , (2.4). де CН,i – молярна концентрація еквівалента речовини, моль-екв/л; Me,i - молярна маса еквівалента речовини, г/моль-екв. В кількісному аналізі часто використовують поняття – титр розчину за. Обчисліть необхідну кількість силікованадію, який вміщує 48 % Ванадію, для отримання 10 т сталі із вмістом Ванадію 1,5 %. Розрахуємо кількість Ванадію, що вміщується в 10 т сталі із вмістом Ванадію 1,5 %, з відповідної пропорції. Молярну концентрацію еквівалента хлоридної кислоти визначимо за рівнянням. C H ,HCI. = m Na2CO3 × Vал. ×1000 VМ.К. × VHCI × M e,Na2CO3. Нормальна концентрація (Еквівалентна) показує кількість еквівалент Лентов розчиненої речовини в 1 л розчину. СN= = . (18).

Кількість еквівалентів розчиненої речовини визначається: nЕ в-ва = ® CN =. де nЕ в-ва - Число еквівалентів розчиненої речовини, г / екв .; mв-ва - Маса розчиненої речовини, г; MЕ в-ва - Маса еквівалента розчиненої речовини, г / екв; uр-ра - Обсяг розчину, л. Розрахуємо масу еквівалента До2СО3. Маса 1 благаючи До2СО3 дорівнює: Маса моль - еквівалента До2СО3: де В - сумарна валентність катіона або аніона солі і для До2СО3 дорівнює 2. Обчислити концентрацію іонів Аg+ в насиченому розчині Аg2Cr2O7, що не містить однойменних іонів. Рішення. Рівняння дисоціації Аg2Cr2O7 має вигляд Молярна концентрація еквівалентів (нормальна концентрація, нормальність) показує число моль еквівалентів речовини, розчиненої в 1 л розчину.

m СN = – ⋅ 1000, mе ⋅ V.

де СN – молярна концентрація еквівалентів розчину, моль екв/л; m – маса розчиненої речовини, г; mе – молярна маса еквівалента розчиненої речовини, г/моль; V – об′єм розчину, мл. Обчислити молярну концентрацію еквівалентів приготованого розчину. 177 Скільки грамів нітрату срібла необхідно для приготування 250 мл 0,05 н розчину ? Сумський державний університет. Еквівалентна концентрація чи нормальність (Сн) − кількість розчиненої речовини в г-еквівалентах, яка міститься в 1л розчину. , (15). Сн − еквівалентна концентрація, г-екв/л (н) . 10Обчисліть еквівалентну (нормальну) і моляльну концентрації 20,8%-ного розчину НNO3 густиною 1,12 г/см3. Скільки грамів кислоти міститься в 4 л цього розчину? Відповідь: 3,70 н.; 4,17м; 931,3г.. 105. Обчисліть молярну, еквівалентну (нормальну) і моляльну концентрації 16%-ного розчину хлориду алюмінію густиною 1,149 г/см3. Відповідь: 1,38 М; 4,14 н.; 1,43 м. 106. Скільки і якої речовини залишиться в надлишку, якщо до 75 см3 0,3н. розчину Н2SO4 додати 125 см3 0,2 н. розчину КОН? Нормальна концентрація (СН)(або молярна концентрація еквівален-та) – це фізична величина, що визначається числом моль-еквівалентів роз-чиненої речовини, яка міститься в 1 л розчину.

Одиниці вимірювання: моль-екв/л, кмоль-екв/м3. СН = , (123). Еквівалентом називається така реальна або умовна частка речовини, яка в реакціях може заміщувати, приєднувати або вивільняти 1 моль (6,022 · 1023) атомів або гідроген-іонів. Розчин, в 1 л якого міститься, наприклад, 2 моль-еквіваленти речовини буде двонормальним (позначається 2 н.); 1 н. розчин H2SO4 містить 1 моль-еквівалент H2SO4 , тобто 98/2 = 49 (г) сульфатної кислоти в 1 л розчину.


як обчислити нормальну концентрацію еквівалента

Тема закрыта
 як обчислити нормальну концентрацію еквівалента
vetalisimus
Сообщение 13.04.2021, 08:43
Сообщение #1


обчислити
*

Группа: як Магистр
Сообщений: 590
Регистрация: еквівалента 27.08.2014
Пользователь №: 16252
Спасибо сказали: 95 раз(а)

Репутация:   15  як обчислити нормальну концентрацію еквівалента
Admin
Сообщение 13.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 9
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), OdessaLady (17.02.2021, 10:57), strongest (17.02.2021, 10:57), Toiva0810 (17.02.2021, 10:57), zozo32 (17.02.2021, 10:57), нормальну (17.02.2021, 10:57), ladek1980 (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), natik_26 (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), Kiid999 (17.02.2021, 10:57), Red_Lips (17.02.2021, 10:57), lvolga275640 (17.02.2021, 10:57), SWEuropean (17.02.2021, 10:57), Lora_1 (17.02.2021, 10:57), OxanaMak (17.02.2021, 10:57), samsonite (17.02.2021, 10:57), SmilyGirl_Nata (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 13.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Магистр
Сообщений: 590
Регистрация: 27.08.2014
Пользователь №: 16252
Спасибо як сказали: 95 раз(а)

Репутация:   15  

Admin
Сообщение 13.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
NAstya_ (17.02.2021, 10:57), Yurekli (17.02.2021, 10:57), almalky (17.02.2021, 10:57), Otard1963 (17.02.2021, 10:57), MARCOS_FROM_TEXAS (17.02.2021, 10:57), mahitates (17.02.2021, 10:57), runnerup (17.02.2021, 10:57), mehmet274 (17.02.2021, 10:57), EvAa19 (17.02.2021, 10:57), Ludmilapustovoit2008 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение13.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Магистр
Сообщений: 590
Регистрация: 27.08.2014
Пользователь №: 16252
Спасибо сказали: 95 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 13.04.2021, 10:57) *myangle
Сообщение13.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  Ludakov
Сообщение13.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: концентрацію
Тема закрыта


RSS | http://bingochictkanewspli.blogspot.com/2021/03/8_96.html http://spliyansni.blogspot.com/2021/04/blog-post_116.html http://splishoyansni.blogspot.com/2021/03/8_30.html http://snipyasplish.blogspot.com/2021/04/6_22.html http://splishoyansni.blogspot.com/2021/03/blog-post_93.html http://bingochictkanewspli.blogspot.com/2021/04/2021_2.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.